همکاران

هیئت مدیره

ابراهیم جعفری
رئیس هیئت مدیره
مهدی قلی پور خانقاه
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
صابر آقابیگی
عضو هیئت مدیره

کارشناسان

صابر آقابیگی
مدیر سرمایه گذاری
سیما یزدانی
مدیر سبد
علی سبحانی
تحلیلگر
سجاد محمودی
مدیر مالی و اداری
محمد رضا حسنی راد
کارشناس سبد
مبینا صادقی
بایگان و پذیرش
شماره حساب سبدگردان الماس