شرح خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبدگردان الماس مورخ 1400/03/03
سه شنبه 21 اردیبهشت 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبدگردان الماس مورخ 1400/03/03

احتراما مجمع سالیانه شرکت سبدگردان الماس در تاریخ 1400/03/03 ساعت 10 صبح در محل شرکت با حضور سهامداران برگزار خواهد گردید.