شرح خبر

قسمت هشتم برنامه نوسان بخش آموزشی
شنبه 12 مهر 1399

قسمت هشتم برنامه نوسان بخش آموزشی

در این قسمت از برنامه جناب آقای محمود مرادی از کارشناسان اقتصادی بازار سرمایه در خصوص بازار بورس و سرمایه گذاری در آن توضیحات لازم را ارائه می دهند.