شرح خبر

آگهی ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبدگردان الماس منتهی به 1399/09/30
شنبه 11 مرداد 1399

آگهی ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سبدگردان الماس منتهی به 1399/09/30

به استحضار می رساند مجمع شرکت سبدگردان الماس در تاریخ 1399/05/11 نزد مرجع صبت شرکتها به ثبت رسیده است.