شرح خبر

قسمت سوم برنامه نوسان بخش آموزشی
شنبه 1 شهریور 1399

قسمت سوم برنامه نوسان بخش آموزشی

در این قسمت از برنامه جناب آقای دکتر اصولیان در خصوص سرمایه گذاری در بورس توضیحات لازم را ارائه دادند.