بازدهی سبد

بازدهی سبدگردان الماس

دوره بازدهی TWRR
روزانه 1.1%
هفتگی 1.5%-
ماهانه 3.11%
سه ماهه 2.24%-
شش ماهه 23.35%
نه ماهه 20.17%
یک ساله 4.7%