شماره حساب ها

شماره حساب شرکت سبدگردان الماس جهت واریز وجوه سبدگردانی

نام بانک شعبه کدشعبه شماره حساب شماره شبا نوع حساب
ملت ملاصدرا 2/6534 55300996/01 IR210120000000005530099601 جاری
*ارائه فیش های واریزی الزامی می باشد.