صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار،در تاریخ 3/12/1394با شماره ثبت 37968نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 12/12/ 1394 و تحت شماره11411 و با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کرده است.این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از تاریخ صدور این مجوز، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چهارچوب اساسنامۀ مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی "صندوق سرمایه گذاری"فعالیت نماید.


هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع¬آوری وجوه از سرمایه¬گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌‌ها و مدیریت این سبد و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه¬گذاری، بهره گیری از صرفه جویی¬های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه¬گذاران است. مدیریت صندوق در صدد آن است تا با پذیرش ریسک معقول، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت¬های متعددی نسبت به سرمایه¬گذاری انفرادی سرمایه-گذاران دارد