خدمات سبدگردان الماس

خدمات شرکت عبارت است از مديريت دارائی و سبدگرداني و پذیرش سمت نظیر مديريت و متولی صندوق های سرمايه گذاري مشترک.