شرکت سبدگردان الماس

شرکت سبدگردان الماس در تاريخ 16/03/94 تحت شماره 473491 و شناسه ملي 14004984528 با سرمايه 20 ميليارد ريال به ثبت رسيده و با بهره مندی از تیم متخصص و خبره و توان حرفه ای مشاوران تحلیل در امر سرمایه گذاری اقدام به تخصیص دارائی و تشکیل سبدهای اختصاصی برای مشتریان می نماید.


مجوز سبدگردانی